ZAPYTANIE OFERTOWE

02.08.2017

 ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu pt.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Działania informacyjno-promocyjne dotyczące zawodu rzeźnika”

realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Plan operacyjny na lata 2016-2017

 1. Przedmiot zamówienia:

Produkcja filmu informacyjno- promocyjnego i spotu, oraz zgranie i skopiowanie materiału na nośniki DVD.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Zamierzeniem działania jest stworzenie filmu informacyjno- promocyjnego oraz spotu, który zostanie wyemitowany w telewizji ogólnopolskiej.  Wybór oferenta, który przygotuje materiały informacyjno-promocyjne tj. film i spotnastąpi po wpłynięciu do biura stowarzyszenia ofert, na podstawie ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej SRW RP oraz portalu ogłoszeniowym ARiMR-u. Scenariusz filmu zostanie przygotowany na podstawie przygotowanej koncepcji przez SRW RP. Zakłada ona ocieplenie zawodu rzeźnika, ukazanie go jako normalnego „Kowalskiego”, chodzi o przeciwstawienie negatywnego wizerunku rzeźnika, który według obiegowej opinii: nie lubi zwierząt, sprawia im cierpienie, jest pozbawiony uczuć. Należy przedstawić rzeźnika, mieszkańca wsi, oraz jednocześnie hodowcę, które stosuje poprawne praktyki hodowli zwierząt. Należy również zaakcentować fakt, że trudno wyobrazić sobie życie bez mięsa. Tak ma się przedstawiać koncepcja materiału filmowego w przypadku krótkiego 20-30 sekundowego spotu.
  2. W przypadku filmu informacyjno- promocyjnego, kierowanego do szkół podstawowych musi on przedstawiać fakty. Informacje o ogromnych potrzebachrynku, średnich zarobkach w Polsce ale i za granicą, listy szkół, które kształcą rzeźników i wędliniarzy. W filmie instruktażowym należy obalić często podnoszony argument, który zarzuca się rzeźnikom. Dotyczący na przykład zabijania koni, które są ludziom tak samo bliskie jak domowe zwierzęta takie jak psy i koty. Obrońcy praw zwierząt nie podają informacji, że ponad 90% koni, które trafiają do ubojni, znajduje się tam ze względu na swoje kontuzje. Ubój tylko skraca ich cierpienie. Ponadto ubój pozostałych zwierząt gospodarczych bardzo różni się od tego przeprowadzanego nielegalnie przez tzw. szarą strefę, która faktycznie wiąże się z długotrwałym cierpieniem zwierzęcia. Praktyka rzeźnika jest ściśle określona, w przypadku jej łamania rzeźnikowi odbierany jest dyplom cechmistrza, który wiąże się z niemożnością kontynuowania pracy w tym zawodzie. Ponadto, mięso jest źródłem białka ale i wielu składników odżywczych, egzystencja człowieka bez nich jest mocno utrudniona. Film miałby trwać od 3 do 5 minut.
  3. Gotowy i zatwierdzony materiał należy przegrać z nośnika XDCAM na DVD- 4 tysiące sztuk płyt
  4. Kompleksowa kampania informacyjno-promocyjna współfinansowana ze środków UE  będzie realizowana w trzech etapach w następujących terminach:
 • I etap- od 11/08/2017 do 14/08/2017- ostateczne ustalenie scenariusza
 • II etap- od 14/08/2017 do 21/08/2017- produkcja filmu i spotu
 • III etap- od 21/08/2018 do 31/08/2017- przegranie materiału filmowego na nośniki DVD
 1. Zakres zadań oferenta:

Produkcja kampanii informacyjno-promocyjnej w telewizji:

 • forma działania:
  • spot informacyjno-promocyjny 20-30s
   • produkcja jednego spotu informacyjno-promocyjnego produkcja filmu 3-5 minut
  • produkcja filmu 3-5 minut
   • przygotowanie scenariusza finalnego film oraz spot- 11/08/2019-14/08/2017 (I etap)
   • produkcja spotu i filmu- 14/08/2017-21/08/2017 (II etap)
   • przegranie na nośniki XDCAM, DVD
 • oferta powinna zawierać ceny:
  • w przypadku spotu informacyjno-promocyjnego i filmu cena: opracowanie scenariusza, koszt scenografii, praca operatorów, lektora, kierownika produkcji, montażysty, oświetleniowca,  oprawy graficznej, przegranie i skopiowanie filmu na 4 000  płyt DVD.
 1. Wszystkie materiały informacyjno-promocyjne muszą być oznaczone zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020 dostępną pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
 2. Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne z potwierdzeniem możliwości zrealizowania zadania w ww. pełnym zakresie.
 3. Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zakresu zadań. Oferta nie może zawierać w cenie kosztów ubezpieczenia, dojazdów przedstawicieli oferenta i diet przedstawicieli oferenta.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent musi spełniać niżej wymienione warunki:

 • Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania ofertowego oraz nie może podlegać wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego elektronicznego wydruku KRS lub CEIDG- wydruk nie starszy niż 14 dni od daty oferty.
 • Oferent musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie dotyczące wykonania niniejszego zamówienia.
 • Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, w szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Oferent nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie podpisanego przez Oferenta oświadczenia wg wzoru załączonego do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) oraz na podstawie dołączonych do oferty dokumentów (wydruk KRS/CEIDG). Brak dołączonego oświadczenia potwierdzającego spełnianie powyższych warunków przez Oferenta wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania oraz brak dołączenia ww. dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 1.  Warunki wykluczenia Oferenta z postępowania:

W postępowaniu nie mogą brać udziału:

Podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

Podmioty znajdujące się w stanie upadłości lub likwidacji.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Brak dołączonego oświadczenia potwierdzającego spełnianie powyższych warunków przez Oferenta będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

 1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:
 • cena netto przedmiotu zamówienia – waga 50%
 • dołączenie do oferty wstępnych scenariuszy- waga 50%

Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w ofercie lub dołączenia do oferty jednoznacznych danych pozwalających na ocenę oferty.

 

 1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
 • Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

Cena netto przedmiotu zamówienia - max. 50 pkt.:

Cena  = cena oferty najtańszej (netto w pln) x 100x znaczenie 50% -  max. 50 pkt. cena  oferty badanej (netto w pln)

Wrtość ofert podana w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN wg kursu sprzedaży Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia oferty.

 • Dołączenie do oferty wstępnych scenariuszy- max 50 pkt.:
  • W  przypadku dołączenia do oferty wstępnego scenariusza spotu telewizyjnego max- 30 pkt.
  • W przypadku dołączenia do oferty wstępnego scenariusza materiału telewizyjnego oferent otrzymuje maksymalnie 20 pkt.
  • W przypadku niedołączenia do oferty wstępnych scenariuszy Oferent otrzymuje 0 pkt.

 

 • Wymagania w stosunku do scenariuszy

Wstępne scenariusze muszą uwzględniać wymagania dotyczące oznakowania spotów i filmów informacyjno-promocyjnych zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW 2014-2020. Scenariusze nieuwzględniające wymagań Księgi Wizualizacji nie zostaną wzięte pod uwagę przy ocenie oferty.

 • Minimalne elementy, które muszą być uwzględnione w scenariuszu spotu:
 • Przedstawienie ważności mięsa i przetworów w codziennym życiu
 • Ocieplenie zawodu rzeźnika, ukazanie go jako normalnego „Kowalskiego”, chodzi o przeciwstawienie negatywnego wizerunek rzeźnika, który według obiegowej opinii: nie lubi zwierząt, sprawia im cierpienie, jest pozbawiony jakichkolwiek uczuć.

Należy przedstawić rzeźnika, może to być mieszkaniec wsi, na przykład hodowca, które stosuje poprawne praktyki hodowli zwierząt. Należy również zaakcentować fakt, że trudno wyobrazić sobie życie bez mięsa.

 

 • W materiale filmowym powinny pojawić się informacje o ogromnych potrzebach rynku branży mięsnej:
  • średnich zarobkach w Polsce ale i za granicą,
  • listy szkół, które kształcą rzeźników i wędliniarzy,
  • Materiał powinien obalać stereotypy związane z zawodem rzeźnika,
  • Materiał powinien być przystępny dla młodzieży szkolnej

Zamawiający oświadcza, że nie wykorzysta pomysłów oferenta w przypadku niewybrania oferty oferenta do realizacji kampanii informacyjno-promocyjnych.

 

 1. Termin składania i otwarcia ofert:
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP przy ul. Miodowej 14, 00-246 Warszawa  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10/08/2017 do godz. 16.00.
 • Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Koperę należy opisać następująco: Oferta w postępowaniu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie„ Działania informacyjno-promocyjne dot. zawodu rzeźnika” Nie otwierać do 10/08/2017 do godz. 16.
 • Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta.
 • Dopuszczone formy złożenia oferty: osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem kuriera. W każdym przypadku liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 • Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu rozpatrzenia ofert.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10/08/2017 o godz. 16.10
 • Przy otwarciu kopert zamawiający przedstawi zakładaną wartość jaką  zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
 • Po otwarciu kopert zostanie sporządzony dokument z dokładną informacją z podaniem nazw oferentów oraz proponowanych przez nie wartości.
 • W przypadku kiedy najkorzystniejsza oferta będzie przekraczała zakładaną wartość zamówienia, lub jeśli postępowanie będzie obarczone wadą prawną wykonawca unieważni postępowanie.

 

 1. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie w oparciu o zasady i kryteria określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów poprzez publikacje stosownej informacji na stronie internetowej, na której zostało opublikowane niniejsze zapytanie ofertowe (www.portalogloszen.arimr.gov.pl).

 

 

 1. Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert:
 • Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania, stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której zostało opublikowane niniejsze zapytanie ofertowe. W przypadku zmiany treści zapytania, termin składania ofert zostanie wydłużony nie mniej niż o 3 dni. Modyfikacja zapytania po terminie składania ofert nie jest możliwa.
 • Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania oferty i ponownego złożenia poprawionej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Modyfikacja oferty po upływie terminu otwarcia ofert nie jest możliwa.

 

 

 1. Odrzucenie oferty:

Zamawiający może odrzucić ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  

 

 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego w przypadku gdy:

 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę  do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy wsprawie zamówienia publicznego.
 • zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,

 

 1. Zawarcie umowy na realizację kampanii:

1.    Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia informacji o wyniku postępowania zawrze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza umowę na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej.

2.    Zmiany umowy z wykonawcą dopuszczalne są w następującym zakresie:

Ø  zmiana ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT,

Ø  w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

Ø  w zakresie harmonogramu planowanej operacji, w następujących okolicznościach:

- działanie siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony umowy nie mogły przewidzieć, którego nie można było uniknąć, ani któremu Strony umowy nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej Stronie, a która ma wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, strajki, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej etc.

- inne istotne okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które mogą mieć wpływ na zakres i terminowość wykonania zadania.

3.Strony uprawnione są do zmiany Umowy w zakresie zestawienia rzeczowo-finansowego w przypadkach, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

4.Zmiany, o których powyżej  dopuszczalne są wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz KSOW.

5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Dodatkowe wymogi i warunki:

1.Zasadnicze elementy wymagane w ofercie - oferta winna zawierać przynajmniej:

Ø  Pełną nazwę i adres oferenta

Ø  Pełną nazwę zamawiającego

Ø  Datę oferty

Ø  Datę ważności oferty – wymagane minimum 90 dni

Ø  Pełną nazwę zadania zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ø  Łączną wartość oferty netto, stawkę vat i brutto, po uwzględnieniu ewentualnych upustów

Ø  Charakterystykę zakresu zadań Oferenta (zgodnie z zapytaniem ofertowym)

Ø  Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

Ø  Aktualny wydruk KRS lub CEIDG

Ø  Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym Oferenta lub opatrzona pieczątką firmową oraz powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

Ø  Oferta sporządzona w języku innym niż polski powinna być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Oferty, które nie spełnią powyższych wymogów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożone oferty winny uwzględniać wykonanie wszystkich określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym działań informacyjno-promocyjnych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta lub grupę działających wspólnie oferentów. Nie dopuszcza się składania ofert zawierających więcej niż jeden wariant realizacji zadania.
 • Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
 • Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. Poufność danych

Informacje zawarte w złożonych ofertach zostaną objęte przez Zamawiającego tajemnicą handlową i nie będą udostępniane innym podmiotom. Nie dotyczy Agencji Rynku Rolnego jako podmiotu współfinansującego operację oraz instytucji kontrolnych krajowych i UE.

Po otwarciu kopert zostanie sporządzony dokument z dokładną informacjami w których pojawią się nazwy oferentów razem z całkowitą wartością proponowanej usługi.

Po zakończeniu postępowania zamawiający umieści na stronie internetowej, na której opublikowano niniejsze zapytanie ofertowe (www.portalogloszen.arimr.gov.pl) informację o:

 • wyborze wykonawcy albo
 • odrzuceniu wszystkich złożonych ofert, albo
 • niezłożeniu żadnej oferty, albo
 • zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:

Tomasz Parzybut

Dane Adresowe

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa
+48 22 6350184
507-130-369
biuro@srw.org.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.